3 references to SetHttpResponseStatusCode
System.Web.Services (3)
System\Web\Services\Protocols\HttpServerProtocol.cs (1)
223SetHttpResponseStatusCode(Response, (int)HttpStatusCode.InternalServerError);
System\Web\Services\Protocols\SoapServerProtocol.cs (2)
938System.Web.Services.Protocols.ServerProtocol.SetHttpResponseStatusCode(response, 948System.Web.Services.Protocols.ServerProtocol.SetHttpResponseStatusCode(response,