1 write to _asyncPostBackMode
System.Web.Extensions (1)
UI\UpdatePanel.cs (1)
435_asyncPostBackMode = asyncPostBackMode;
2 references to _asyncPostBackMode
System.Web.Extensions (2)
UI\UpdatePanel.cs (2)
138return _asyncPostBackMode; 396if (_asyncPostBackMode) {