1 write to _foreignKeyFilterMapping
System.Web.DynamicData (1)
DynamicData\MetaForeignKeyColumn.cs (1)
45_foreignKeyFilterMapping = new Dictionary<string, string>();
4 references to _foreignKeyFilterMapping
System.Web.DynamicData (4)
DynamicData\MetaForeignKeyColumn.cs (4)
44if (_foreignKeyFilterMapping == null) { 47_foreignKeyFilterMapping[fkName] = Name + "." + primaryKeyNames[pKIndex]; 151if (_foreignKeyFilterMapping == null || !_foreignKeyFilterMapping.TryGetValue(foreignKeyName, out mappedforeignKey)) {