2 references to SanitizeQueryStringValue
System.Web.DynamicData (2)
DynamicData\MetaChildrenColumn.cs (1)
114routeValues.Add(fkColumn.ForeignKeyNames[i], Misc.SanitizeQueryStringValue(pkValues[i]));
DynamicData\MetaTable.cs (1)
744routeValues.Add(PrimaryKeyNames[i], Misc.SanitizeQueryStringValue(primaryKeyValues[i]));