1 write to _tablesRO
System.Web.DynamicData (1)
DynamicData\MetaModel.cs (1)
59_tablesRO = new ReadOnlyCollection<MetaTable>(_tables);
1 reference to _tablesRO
System.Web.DynamicData (1)
DynamicData\MetaModel.cs (1)
382return _tablesRO;