1 write to Name
System.Web.DynamicData (1)
DynamicData\Util\Misc.cs (1)
149Name = Enum.GetName(enumType, e),
1 reference to Name
System.Web.DynamicData (1)
DynamicData\Util\Misc.cs (1)
153result.Add(entry.Name, entry.UnderlyingValue.ToString());