1 reference to ExceptionChartSerializerPropertyNameUnknown
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
9458 return Keys.GetString(Keys.ExceptionChartSerializerPropertyNameUnknown, property, @object);