1 reference to DescriptionAttributeLabelBorderDashStyle
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
5953 return Keys.GetString(Keys.DescriptionAttributeLabelBorderDashStyle);