1 reference to ExceptionLegendNameIsEmpty
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
793 return Keys.GetString(Keys.ExceptionLegendNameIsEmpty);