1 reference to DescriptionCustomAttributeBoxPlotShowAverage
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
2449 return Keys.GetString(Keys.DescriptionCustomAttributeBoxPlotShowAverage);