1 reference to _sessionKeyPrefix
System.Web.DataVisualization (1)
WebForm\General\ChartHttpHandler.cs (1)
1491return _sessionKeyPrefix + key;