1 reference to ExceptionDataManipulatorPointCountIsZero
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
1137 return Keys.GetString(Keys.ExceptionDataManipulatorPointCountIsZero);