1 reference to DescriptionAttributeChartSerializer_ChartSerializer
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
5721 return Keys.GetString(Keys.DescriptionAttributeChartSerializer_ChartSerializer);