1 reference to LabelKeyPrecision
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
3529 return Keys.GetString(Keys.LabelKeyPrecision);