1 reference to ExceptionCustomAttributeMustBeMoreThenValue
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
9663 return Keys.GetString(Keys.ExceptionCustomAttributeMustBeMoreThenValue, attributeName, value);