1 reference to CategoryAttributeLayout
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
8721 return Keys.GetString(Keys.CategoryAttributeLayout);