1 reference to DescriptionKeyWordNameLastPointYValue
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
3345 return Keys.GetString(Keys.DescriptionKeyWordNameLastPointYValue);