1 reference to LabelKeyFormat
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
3449 return Keys.GetString(Keys.LabelKeyFormat);