1 reference to DescriptionKeyWordLastPointYValue
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
3225 return Keys.GetString(Keys.DescriptionKeyWordLastPointYValue);