1 reference to ExceptionIndicatorsLongPeriodLessThenShortPeriod
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
1665 return Keys.GetString(Keys.ExceptionIndicatorsLongPeriodLessThenShortPeriod);