1 reference to DescriptionCustomAttributeBubbleUseSizeForLabel
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
2457 return Keys.GetString(Keys.DescriptionCustomAttributeBubbleUseSizeForLabel);