1 reference to ExceptionBorderTypeRegistryUnsupportedType
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
9428 return Keys.GetString(Keys.ExceptionBorderTypeRegistryUnsupportedType, name);