1 reference to ExceptionOscillatorNegativePeriodParameter
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
1689 return Keys.GetString(Keys.ExceptionOscillatorNegativePeriodParameter);