1 reference to ExceptionAnnotationGroupedAnchorDataPointMustBeEmpty
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
137 return Keys.GetString(Keys.ExceptionAnnotationGroupedAnchorDataPointMustBeEmpty);