1 reference to ExceptionAxisLabelsAutoFitMaxFontSizeInvalid
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
545 return Keys.GetString(Keys.ExceptionAxisLabelsAutoFitMaxFontSizeInvalid);