1 write to _installChecked
System.Web.DataVisualization (1)
WebForm\General\ChartHttpHandler.cs (1)
163_installChecked = true;
2 references to _installChecked
System.Web.DataVisualization (2)
WebForm\General\ChartHttpHandler.cs (2)
129if (_installChecked) 135if (_installChecked)