1 reference to DescriptionCustomAttributePyramidValueType
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
2601 return Keys.GetString(Keys.DescriptionCustomAttributePyramidValueType);