1 write to AppDomainFriendlyName
System.Transactions (1)
System\Transactions\Trace\DiagnosticTrace.cs (1)
208DiagnosticTrace.AppDomainFriendlyName = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;
1 reference to AppDomainFriendlyName
System.Transactions (1)
System\Transactions\Trace\DiagnosticTrace.cs (1)
662xml.WriteElementString(DiagnosticStrings.AppDomain, DiagnosticTrace.AppDomainFriendlyName);