Base:
method
WriteName
System.Xml.XmlWriter.WriteName(System.String)