Base:
method
WriteBinHex
System.Xml.XmlWriter.WriteBinHex(System.Byte[], System.Int32, System.Int32)