Base:
method
GetKeyForItem
System.Collections.Generic.SynchronizedKeyedCollection<K, T>.GetKeyForItem(T)