1 write to docAddress
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\ServiceMetadataExtension.cs (1)
1325this.docAddress = docAddress;
1 reference to docAddress
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\ServiceMetadataExtension.cs (1)
1334writer.WriteAttributeString("docRef", docAddress);