1 write to ThumbprintSha1ValueType
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\XD.cs (1)
1214this.ThumbprintSha1ValueType = dictionary.CreateString(ServiceModelStringsVersion1.String188, 188);