Base:
method
OnGetBodyAttribute
System.ServiceModel.Channels.Message.OnGetBodyAttribute(System.String, System.String)