2 writes to encryptingToken
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\SendSecurityHeader.cs (2)
438this.encryptingToken = this.elementContainer.DerivedEncryptionToken = derivedEncryptingToken; 448this.encryptingToken = sourceToken;
3 references to encryptingToken
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\Security\SendSecurityHeader.cs (3)
452this.skipKeyInfoForEncryption = encryptionTokenSerialized && this.EncryptedKeyContainsReferenceList && (this.encryptingToken is WrappedKeySecurityToken) && this.signThenEncrypt; 463StartEncryptionCore(this.encryptingToken, identifier); 485WrappedKeySecurityToken wrappedKeyToken = this.encryptingToken as WrappedKeySecurityToken;