1 reference to GenerateKeyString
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Channels\CorrelationKey.cs (1)
37: this(GenerateKeyString(keyData, scopeName, provider.NamespaceName), provider)