3 references to AddKey
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\SynchronizedKeyedCollection.cs (3)
118this.AddKey(newKey, item); 191this.AddKey(key, item); 261this.AddKey(newKey, item);