Base:
method
MoveToId
System.Xml.XPath.XPathNavigator.MoveToId(System.String)