2 writes to endBodyFragment
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\SecurityAppliedMessage.cs (2)
327this.endBodyFragment = null; 350this.endBodyFragment = new MemoryStream();
6 references to endBodyFragment
System.ServiceModel (6)
System\ServiceModel\Security\SecurityAppliedMessage.cs (6)
205if (this.endBodyFragment != null) 207((IFragmentCapableXmlDictionaryWriter) writer).WriteFragment(this.endBodyFragment.GetBuffer(), 0, (int) this.endBodyFragment.Length); 322((IFragmentCapableXmlDictionaryWriter)fragmentingWriter).WriteFragment(this.endBodyFragment.GetBuffer(), 0, (int)this.endBodyFragment.Length); 362fragmentingWriter.StartFragment(this.endBodyFragment, false);