1 write to recipientSymmetricTokenAuthenticator
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\SymmetricSecurityProtocolFactory.cs (1)
169this.recipientSymmetricTokenAuthenticator = this.SecurityTokenManager.CreateSecurityTokenAuthenticator(recipientTokenRequirement, out resolver);
7 references to recipientSymmetricTokenAuthenticator
System.ServiceModel (7)
System\ServiceModel\Security\SymmetricSecurityProtocolFactory.cs (7)
58return this.recipientSymmetricTokenAuthenticator; 91if (this.recipientSymmetricTokenAuthenticator is ISecurityContextSecurityTokenCacheProvider) 93result.Add(((ISecurityContextSecurityTokenCacheProvider)this.recipientSymmetricTokenAuthenticator).TokenCache); 108if (this.recipientSymmetricTokenAuthenticator != null) 110SecurityUtils.CloseTokenAuthenticatorIfRequired(this.recipientSymmetricTokenAuthenticator, timeoutHelper.RemainingTime()); 124if (this.recipientSymmetricTokenAuthenticator != null) 126SecurityUtils.AbortTokenAuthenticatorIfRequired(this.recipientSymmetricTokenAuthenticator);