3 writes to clientTokenAuthenticator
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\Security\TlsnegoTokenAuthenticator.cs (3)
41this.clientTokenAuthenticator = value; 128this.clientTokenAuthenticator = null; 147this.clientTokenAuthenticator = null;
7 references to clientTokenAuthenticator
System.ServiceModel (7)
System\ServiceModel\Security\TlsnegoTokenAuthenticator.cs (7)
36return this.clientTokenAuthenticator; 108if (this.clientTokenAuthenticator != null) 110SecurityUtils.OpenTokenAuthenticatorIfRequired(this.clientTokenAuthenticator, timeoutHelper.RemainingTime()); 125if (this.clientTokenAuthenticator != null) 127SecurityUtils.CloseTokenAuthenticatorIfRequired(this.clientTokenAuthenticator, timeoutHelper.RemainingTime()); 144if (this.clientTokenAuthenticator != null) 146SecurityUtils.AbortTokenAuthenticatorIfRequired(this.clientTokenAuthenticator);