Base:
method
WriteComment
System.Xml.XmlWriter.WriteComment(System.String)