1 write to Identity
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Dispatcher\EndpointDispatcher.cs (1)
192builder.Identity = identity;