4 references to EncryptedData
System.ServiceModel (4)
System\ServiceModel\Security\ReceiveSecurityHeader.cs (2)
1048case ReceiveSecurityHeaderElementCategory.EncryptedData: 1064if (this.elementManager.GetElementCategory(position) == ReceiveSecurityHeaderElementCategory.EncryptedData)
System\ServiceModel\Security\ReceiveSecurityHeaderElementManager.cs (2)
76AppendElement(ReceiveSecurityHeaderElementCategory.EncryptedData, encryptedData, 280Fx.Assert(this.elements[index].elementCategory == ReceiveSecurityHeaderElementCategory.EncryptedData, "Replaced item must be EncryptedData");