1 write to sendTimeout
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Channels\ServiceChannelFactory.cs (1)
667this.sendTimeout = timeouts.SendTimeout;
1 reference to sendTimeout
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Channels\ServiceChannelFactory.cs (1)
687get { return this.sendTimeout; }