1 write to transactionTimeoutSet
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\ServiceBehaviorAttribute.cs (1)
257this.transactionTimeoutSet = true;
1 reference to transactionTimeoutSet
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\ServiceBehaviorAttribute.cs (1)
282get { return this.transactionTimeoutSet; }