Base:
method
GetPoolKey
System.ServiceModel.Channels.CommunicationPool<TKey, TItem>.GetPoolKey(System.ServiceModel.EndpointAddress, System.Uri)