Base:
method
SerializeToXmlElement
System.Configuration.ConfigurationElement.SerializeToXmlElement(System.Xml.XmlWriter, System.String)