1 reference to TaskMethodInvoker
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Dispatcher\OperationInvokerBehavior.cs (1)
38dispatch.Invoker = new TaskMethodInvoker(description.TaskMethod, description.TaskTResult);