1 reference to GetHiddenSingleton
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\ServiceHost.cs (1)
1966serviceInstanceUsedAsABehavior = serviceBehavior.GetHiddenSingleton();